E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Evde Bakım Ücreti - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Evde Bakım Ücreti

2014 Evde Bakım Aylıkları 01.01.2014‘ten Geçerli Olmak üzere;

02.02.2007 tarihinde TBMM’de görüşülen bakıma muhtaç durumda olan bakımı ailesi tarafından yapılan engelli ve Engelli bireylerin evde bakım desteği genel kurul kararı ile kabul edildi.SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİ tarafından Sosyal güvencesi olan veya olmayan müracaatları alınan kişilere SHÇK komisyonunca belirlenecek olan evde bakım için 1 askeri ücret, resmi veya özel bakım merkezlerine ise 2 askeri ücret destek uygulaması yapılacaktır.

   2014 ilk atı ay için 765,67 lira  – ikinci altı ay için ise 810,70 liradır

Evde bakım aylıklarında gelir kriteri için aranan sınır ise;

 ilk altı ay için: 510,45 Lira  –  ikinci altı ay için: 540,47 Liradır


BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Engelliler için sağlık kurulu raporu(Ağır Engellidir veya  Bakıma muhtaçtır-EVET- ibareli)

2- İkametgah ilmühaberi ( tüm hane halkı)

3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4-Maaş bordrosu

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (Engelli kişinin )

6- Varsa son mezun olduğu okulun diploması

7- Nüfus cüzdan fotokopisi( tüm hane halkı)

8- 18 yaş üstü bilinci yerinde olmayanlar için vasi kararı alınacak.

9- Kendisinin ve ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup      olmadığına dair belgeler(SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞINDAN)

10- Gelir durumuna ilişkin beyan ve belgeler(TAPU VERGİ DAİRESİ)

Engelliler Kanunu’na göre;

Engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda

sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi

kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde

bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı

olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara

evde bakım hizmeti sunulması esastır.

Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel,

psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır.

Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı

modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel

çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır.

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç

engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir.

Bakıma muhtaç engellinin aile içerisinde bakımının

mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, engelli

ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, özel

bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla

verilmektedir.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

ÖDENEN BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN;

İlgilinin %50’nin üzerinde engel derecesi olup, raporunda

ağır engelli ibaresi bulunması,

Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini

önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını

başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek

derecede düşkün olarak değerlendirilmesi,

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı

esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü

olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık

geliri bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması

gerekmektedir.

Bakım ücretinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı il müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle birlikte

başvurulması gerekmektedir:

* TC Kimlik Numarası beyanı,

* Engelli sağlık kurulu raporu,

* Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine

yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma

muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma

altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi

kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması

ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl

hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi

veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım

gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması

nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için

ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım

merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise

vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

* Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin

gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile

beyanın içeriğine dair belgeler,

* İki adet vesikalık fotoğraf,

* Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

* Engelli vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin

mahkeme kararı,

* Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin

mahkeme kararı.

*Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç engellilerin

gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması

için yardım sağlanır.

BAKIM ÜCRETİ

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım

hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari

ücret tutarında, Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam

gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari

ücret tutarında, Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma

muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme

yapılır.

 

SAĞLIK  VE  KORUYUCU HİZMETLER

Engelliler Kanunu’na göre;

Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi

fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin

izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden olabilecek

hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin

önlenmesi, var olan engelin şiddetinin olabilecek en düşük

seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin

çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılır.

Bu düzenlemeyle; bütün kalıtsal kan hastalıkları ve

engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık

hizmetleri kapsamında mücadele edileceği hüküm altına

alınmış, böylece bu hastalıkların tespiti için yapılacak testlerin

ücretsiz olması temin edilmiştir.

İşitme cihazı ve ortez-protez yapan ve uygulayan merkezler

mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından belirlenen standartlara

uygun olarak Sağlık Bakanlığı denetiminde açılacaktır.

Engelliliğin önlenmesine ilişkin genel çalışmalar Sağlık

Bakanlığınca yürütülmektedir.

ENGELLİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

Sosyal güvencesi olan engellilerin tedavi, muayene, ilaç,

tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı oldukları sosyal güvenlik

kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında

olmayan (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı

vb.) ve yeterli ödeme gücü bulunmayan engelli kişiler yeşil

kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi,

muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları

temin edilmektedir.

YEŞİL KART VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin teşhis, tedavi,

ilaç, diş tedavisi, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart

verilerek karşılanmaktadır. Yeşil kart almak isteyenlerin il

merkezinde iL Sağlık Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara

başvurması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortasının

uygulamaya başlamasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten

kalkacaktır ancak yeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel

sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya

devam edecekler ve primleri belirlenen koşullarda devlet

tarafından karşılanacaktır. 

 

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi