E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Engellilere Sağlık Hizmetleri - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Engellilere Sağlık Hizmetleri

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

 Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 17999

Konu: Engelli Kişilere Yönelik Sağlık

 Hizmetlerinin Sunumu

 

 

 

05.06.2008

 

GENELGE

 2008/43

 

İlgi : 04.12.2002 tarihli ve 2002/128 sayılı Genelgemiz.

 

Ülkemizde, hemen hemen tüm kurum ve kuruluşların görev alanına giren engellilerle ilgili çeşitli düzenlemelerin Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızda yer almasına karşın uygulamada çeşitli aksaklıklar yaşandığı bilinmektedir.

 

Bireylerin, toplumun ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmetlerine taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden engelli kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi için tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının multisektörel bir anlayışla birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin koruyucu ve önleyici boyutundan başlayarak sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarımızca;

 

* Engelli vatandaşlarımızın engelli sağlık kurulu raporlarının, 16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan Ek-3 sayılı formda gösterilen formata uygun olarak ve Ek-4’ te yer alan ” Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli” doğrultusunda düzenleneceğinden, engelli vatandaşlara bu çerçevede rapor düzenlenmesi ve bu raporların da sadece yetkili sağlık kuruluşlarımızdan verilerek mağduriyetlerinin önlenmesi,

* Engelli sağlık kurulu raporlarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasının sağlanması,

* Sağlık hizmetlerinin verildiği iç ve dış mekanların, engellilerin kullandıkları araç- gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak şekilde çevresel ve mimari açıdan düzenlenmesi,

* Sağlık kuruluşuna imkanlar ölçüsünde engelli asansörü konulması,

* Engelliler, gaziler, şehit ve gazi dul yetimleri, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz kimsesizlerin poliklinik muayenelerine genel hizmeti aksatmayacak şekilde öncelik tanınması,

* Sağlık kuruluşlarında, engellilerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması,

* Sağlık kuruluşlarında, tutunma barları, lavabo, banyo ve tuvaletlerde engelli hastalara yönelik kolaylıklar sağlanarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde düzenlemelerin yapılması,

* Sağlık kuruluşlarında özellikle engelli ve yaşlı hastalara mümkün olduğu hallerde hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) sağlanması,

* Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde, gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemlerinin yapılması,

* Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna transferi gerektiğinde, bulunduğu sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde transferinin sağlanması,

* Sağlık kuruluşunun otoparkında engelli personel ve engelli hastaların araçları için yer ayrılması,

* Engelli bireylere sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarımızda özel durumlarına uygun olarak mağduriyetlerine meydan verilmeden, her türlü tedbirin alınması hususlarında gereken hassasiyet gösterilecektir.

 

Bu hizmetlerin sunulabilmesini teminen; tüm sağlık hizmeti sunan kuruluşlarımızda, toplumun bilgilendirilmesi amacıyla engellilüğün önlenmesinden başlayarak, engelli bireylerin engelleriyle birlikte iyi bir hayat sürdürebilmeleri ve ailelerin bilgilendirilmesi konularında ilgili personelin hizmet içi eğitim programına alınması, eğitimlerin planlanması ve sürekliliğinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi