E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Kamu Binalarının Engellilere Uyumu - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Kamu Binalarının Engellilere Uyumu

Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2006

 Resmi Gazete Sayı : 26226

 

                                                                                                                                                GENELGE 2006/18  

KONU: Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi

 

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3’üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.

Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde engellilerin kullanımına uygun hale getirilecektir.

Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 


2006/18 sayılı Genelge’nin ilgi tutulduğu Ulaşılabilirlik konulu 12 

                                                                                                                                                                                                                    Ağustos 2008 tarihli Başbakanlık Talimatı

 

İlgi    : 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2006/18   sayılı Genelge.

Kamu binaları, kamuya açık alanlar  ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun duruma getirilmesi 5378 sayılı Kanun ile hükme bağlanmış ilgi Genelge ile de uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

Söz konusu kanun ile yapılı çevrede ulaşılabilirlik konusunda yerel yönetimlere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getirilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için 7 yıllık süre tanınmıştır. Ancak, gelinen noktada, kanunda belirtilen düzenlemelerin bir kısmının gerçekleştirildiği, yapılan düzenlemelerin ise mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmadığı müşahede edilmektedir. Sonradan ilave harcama yapılmaması bakımından; konuyla ilgili mevzuat hükümlerine dikkat edilerek yeni yapılaşma alanlarında veya yeniden düzenleme yapılan alanlarda, kamu binalarının  veya kamunun kullanımına tahsis edilmiş bulunan diğer yapıların, mevzuata uygun şekilde inşası sağlanacaktır.

Ülke gerçekleri ve tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesi, engellilerle ilgili her türlü düzenlemenin standartlara uygun olarak, gecikmeksizin gerçekleştirilmesi, eylem planları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara , yerel yönetimlerce İçişleri Bakanlığına her yıl Ocak ayının sonuna kadar bildirilmesi ve ilgi genelge hükümlerine uygun hareket edilmesi konusunda kurum yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması önemle rica ederim.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi