E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Engellilerin İstihdamı Genelgesi 2005 - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Engellilerin İstihdamı Genelgesi 2005

Resmi Gazete Tarihi :03.12.2004                                                                      


Resmi Gazete Sayısı : 25659

                                                                                                                     
Konu: 2005 Engellilerin İstihdamı Yılı
Genelge 2004/28

Engellilerin toplumsal yaşama katılımları açısından gelir getirici bir işte çalışarak üretken olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, engellilerin istihdamı konusunda yapılması gerekenlerin sistemli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için 2005 yılının “Engellilerin İstihdamı Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşları engellilerin istihdamı yılı olan 2005 yılı ve sonrasında engellilerin iş gücü niteliklerini arttıracak önlemlerin alınması, istihdam düzeylerinin arttırılması ve çalışma yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması konularına azami özeni göstereceklerdir.

Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engellilerin ve sorunlarının kamuoyunda gerçekçi bir şekilde algılanması ve bu alanda duyarlık yaratılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Engelliler İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından geniş kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetlerde, sosyal tarafların desteği alınacak ve yazılı ve görsel basın etkin bir şekilde kullanılacaktır.

İlgili kurumlar ve yerel yönetimler tarafından engellilerin vasıflarını geliştirmek amacıyla uygulanan işgücü programlarının (mesleki rehabilitasyon, mesleki eğitim, beceri kazandırma, meslek edindirme, korumalı istihdam vb.) yürütülmesinde bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacaktır. Bölgesel ihtiyaçlar belirlenirken, il istihdam politikasının oluşturulmasında etkinliği bulunan “İl İstihdam Kurulları”ndan yararlanılacaktır.

Ulusal ve uluslar arası fonların; engellilerin mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamını hedef alan alanlarda etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Engelliler İdaresi Başkanlığının görüş ve önerileri alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu engelli personel kontenjanlarını doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin yerine getirecektir.

Engelli memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yaparak gerekli kadroları temin edeceklerdir.

Bu doğrultuda, süresi içinde yapılacak sınavlarda tüm özür gruplarının özellikleri göz önünde bulundurularak soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilmesi sağlanacaktır. Özellikle işitme ve zihinsel engellilerin özel durumları ile başarı değerlendirme teknikleri esas alınarak sınav soruları ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Engellilere yönelik devlet memurluğu ve işçilik sınavlarında, ihtiyaç duyan engellilerin refakatçi bulundurmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.

Ülkemizdeki engellilerin önemli bir kısmı eğitim durumu itibarıyla ilkokul mezunudur. İlkokul mezunu engellilerin de memur olarak istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla sınav duyurularında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Devlet memuru olarak istihdam edilen engellilerin 15 yıllık bir kamu hizmeti sonrasında emekli olabildikleri hususu da göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuatlarında özel hüküm bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları alacakları engelli memurların yaş sınırını bu durumu dikkate alarak en üst seviyede belirleyeceklerdir . (Bu fıkra 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Engelli memur istihdam etmek üzere sınav düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları sınava başvuran adaylardan iş talep formu ve sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında başka hiçbir belge istemeyecek ve başvuru ücreti alınmayacaktır.

Engelli memur ve işçi çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları, çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenleyecek, gerekli tedbirleri alacak ve engellilerin çalışmaları ile ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin edeceklerdir.

Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmaları sağlanacaktır. Engelliler, engellilüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılmayacak ve sağlıkları için gerekli tedbirler alınacaktır.

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmesi gereken idari para cezalarının tahsilinde yaşanan sorunların giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Engelliler bağımsız çalışmaları yönünde teşvik edilecek, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri kurabilmeleri ve rekabet güçlerini yükseltebilmeleri yönünde destekleneceklerdir. Engellilerin kendi işlerini kurmaları ve işletebilmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Engelliler İdaresi Başkanlığı, KOSGEB, BAĞ-KUR) çalışmalarını ilgili meslek kuruluşları (TESK, TOBB vb.) ile işbirliği içerisinde yürütecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları 2005 Engellilerin İstihdamı Yılında engellilerin de diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın her alanında var olan, çalışma hak ve sorumluluğu taşıyan, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen bireyler olmaları ve toplumun da engellileri bu bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olacaktır. Bu doğrultuda yürütülecek tüm çalışmalarda engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi